Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Inspector SSM

Descrierea cursului

Un Inspector SSM, cod COR 315219, îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale. Activitatea acestuia se desfăşoară atât în locuri de muncă aflate în spaţii închise (birou, spaţii de producţie), cât şi în cele aflate în spaţii deschise. Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se ocupă de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere, în conformitate cu prevederile legale.

Orice Inspector SSM realizează următoarele activităţi de prevenire şi protecţie:
– Identificarea pericolelor de la locurile de muncă.
– Elaborarea/actualizarea planului de prevenire şi protecţie şi verificarea cunoaşterii/aplicării acestuia de către toţi lucrătorii.
– Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea/aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă.
– Propunerea atribuţiilor/răspunderilor ce revin lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii acestora.
– Intocmirea necesarului de mijloace materiale şi de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
– Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.
– Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii.
– Intocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui.
– Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific.
– Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acesteia potrivit cerinţelor legale.
– Evidenţa ocupaţiilor/calificărilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.
– Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic.
– Monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, a instalaţiilor de ventilare şi a altor instalaţii pentru controlul noxelor.
– Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.
– Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie
– Intocmirea rapoartelor/listelor prevăzute de reglementările legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
– Evidenţa echipamentelor de muncă.
– Intocmirea necesarului de dotare şi identificarea echipamentelor individuale de protecţie.
– Participarea la cercetarea evenimentelor şi ţinerea evidenţei acestora.
– Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.
– Urmărirea actualizării planului de avertizare şi a planului de evacuare.
– Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servici.
– Constată starea de pericol grav şi iminent de accidentare şi participă la luarea măsurilor de securitate
– Realizează control preventiv la toate locurile de muncă.

Un Inspector SSM deţine cunoştinţe solide privind legislaţia de securitate şi sănătate în muncă, se preocupă permanent de asimilarea noutăţilor în acest domeniu şi de adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularităţile proceselor de muncă din cadrul întreprinderii. Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă dovedeşte abilităţi personale de comunicare şi relaţionare cu diferite categorii de interlocutori şi de lucru în echipă, în special în situaţia când la acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi. De asemenea, el dovedeşte competenţe cheie în ce priveşte: comunicarea în limba română, competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie, competenţe informatice, competenţa de a învăţa, competenţe sociale şi civice.

Totodată, Orice Inspector SSM foloseşte calculatorul pentru a identifica, stoca, prelucra, analiza, prezenta şi schimba informaţii, precum şi pentru a comunica şi participa în cadrul unor reţele de colaborare prin Internet. El conştientizează propriul proces de învăţare identificând oportunităţile disponibile pentru dobândirea, prelucrarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi. De asemenea, dovedeşte competenţe sociale şi civice în sensul participării în mod eficace şi constructiv la viaţa socială şi profesională.

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îndeplineşte următoarele funcţii majore:
– Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie.
– Efectuarea informării/ instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
– Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.
– Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă.
– Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Nivelurile de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, necesare pentru dobândirea capacităţilor şi aptitudinilor corespunzătoare efectuării activităţilor de prevenire şi protecţie de către inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sunt următoarele:
A) Nivelul de bază sau
B) Nivelul mediu.
Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului de bază sunt:
a) Studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic.
b) Curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 40 de ore.
Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului mediu sunt:
a) Studii în învăţământul postliceal în profil tehnic.
b) Curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 80 de ore.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba oficială.
- Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie.
- Competenţa de a învăţa.
- Competenţe sociale şi civice.
- Dezvoltarea profesională.
- Planificarea activităţilor proprii.
- Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie.
- Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă.
- Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.
- Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă.
- Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii